یکشنبه ۱۳۹۷/۳/۶
کسب مقام نخست در مسابقات تئاتر در ناحیه 4 - دانش آموزان دبستان پسرانه امام رضا علیه السلام واحد 2

"هنر هدیه ارزشمند الهی است"
دانش آموزان تئاتر دبستان امام رضا علیه السلام –واحد 2 پس از 20جلسه تمرین و هماهنگی بین اعضای گروه و شناخت نقش و حفظ دیالوگ ها در روز 25/11/96 در کانون رشد با ارائه یک نمایش صحنه ای مطلوب و اثربخش توانستند مقام نخست مسابقات تئاتر ناحیه  4 را با اقتدار کسب نمایند. همچنین هنرمند کوچک آرسام قربان زاده با ارائه هنرمندانه نقش خود رتبه سوم بازیگری را کسب نموده  و آموزشگاه در طراحی برشور نمایشنامه{کی از همه بزرگتره}به مقام دوم رسید.